Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

I. BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

II.AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 1. 1. E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Cégnév: Imperial Dental Kft. Adószám:23063077-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-961576

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/b. Telefon/fax: 1/2250055

Weboldal: www.imperialdental.hu

E-mail cím: info@imperialdental.hu (a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 1. 2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 2. 3. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az Adatvédelmi Szabályzat 1. sz melléklete szerint, az ott írt célok megvalósítása érdekében, az ott meghatározott adatfeldolgozók jogosultak eljárni.

II.AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

1. Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, személyes adatai kezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.

2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

 1. 8. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

 2. 9. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Jogos érdek

 1. 10. A Társaság az érintett adatainak kezelését jogos érdekből is végezheti.

Az érintett jogainak elősegítése

 1. 11. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

A személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről

 1. 12. Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), ahol elérhetővé válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig a betegeknek kellett papíron megőriznie.

 2. 13. Az EESZT alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között – lévén egészségügyi ellátásról szó – személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes körű biztonságát a legmagasabb, 5-ös szintű védelemmel rendelkező rendszer biztosítja. Az adatok kezelője az EESZT-t működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).

 3. 14. Az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.

Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 1. 15. A Társaság székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést vagy kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

 2. 16. Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

 3. 17. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatást is.

 4. 18. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

 5. 19. A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. 20. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e- mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám.

 2. 21. A személyes adatok kezelésének célja:

  1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

  2. Reklámanyag küldése

 3. 22. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 4. 23. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatást teljesítése céljából.

 5. 24. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

III. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN (TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL)

 1. 1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.

Általános tájékoztatás a sütikről

 1. 2. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

 2. 3. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 3. 4. A sütik fajtái:

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig);

 • Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik;

 • Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

 1. 5. A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 2. 6. A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 3. 7. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 1.   8. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet  Explorer  11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 Microsoft   Internet   Explorer   9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 Microsoft   Internet   Explorer   8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 1. 9. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 2. 10. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról: A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről  az alábbi adatokat rögzítheti  és kezelheti:

 • látogató által használt IP cím;

 • a böngésző típus;

 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);

 • látogatás időpontja;

 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás;

 • kattintás.

 1. Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A honlapon alkalmazott sütik

 1. 26. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. 27. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

 1. 28. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

V.TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL Tájékoztatás az érintett jogairól

 1. 1. Az érintett jogai röviden összefoglalva:

  • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése;

  • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik;

  • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg;

  • Az érintett hozzáférési joga;

  • A helyesbítéshez való jog;

  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog;

  • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség;

  • Az adathordozhatósághoz való jog;

  • A tiltakozáshoz való jog;

  • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást;

  • Korlátozások;

  • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről;

  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog);

  • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog;

  • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Az érintett jogai részletesen:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 1. 2. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 2. 3. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 3. 4. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 4. 5. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 5. 6. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 6. 7. A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 1. 8. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

  • az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről;

  • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen);

  • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;

  • jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

  • a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

  • adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 2. 9. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

  • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

  • az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

  • az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 3. 10. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 1. 11. Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 1. 12. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 2. 13. A további szabályokra az előbbi pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

 3. 14. E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

Az érintett hozzáférési joga

 1. 15. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és ennek a fejezetnek a 8-9. pontjában írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 2. 16. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 3. 17. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 4. 18. Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

 1. 19. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 2. 20. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 3. 21. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. 22. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 2. 23. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

  • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

  • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 3. 24. A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. 25. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 2. 26. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 3. 27. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 4. 28. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 1. 29. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 2. 30. E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

Az adathordozhatósághoz való jog

 1. 31. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

  • az adatkezelés automatizált módon történik.

 2. 32. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 3. 33. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 7. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 4. 34. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

 1. 35. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 2. 36. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 3. 37. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 1. 38. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 2. 39. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 1. 40. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 2. 41. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

  • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 3. 42. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 4. 43. A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

Korlátozások

 1. 44. Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

 2. 45. E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. 46. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

  • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

  • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

  • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 2. 47. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 3. 48. A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 1. 49. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 2. 50. E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. 51. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 2. 52. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 3. 53. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 1. 54 .Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 2. 55. E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. 56. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem a Rendeletnek megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 2. 57. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 3. 58. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2019. december 1.

 

1.SZ. MELLÉKLET ADATFELDOLGOZÓK

ADATFELDOLGOZÓ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE

ADATFELDOLGOZÁSI

TEVÉKENYSÉG JELLEGE

ÉRINTETTEK KÖRE

 

KEZELT ADATOK

AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Poszeidon 1995. Kft.

(2049 Diósd, Hunyadi u. 4.

fszt. 3.)

Számviteli szolgáltatás

A megbízó munkavállalói, foglalkoztatottai, juttatásban részesülők, szerződő partnerek (szállítók, vevők), törvényben írt esetekben a munkavállalók családtagjai.

A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve a születési nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, őstermelő azonosító száma.

Egészségügyi adatok, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok amennyiben ahhoz a Munka Törvénykönyve munkajogi következményt, vagy adótörvény adójogi következményt fűz – a Rendelet 9. cikk /2/ b)

pontja alapján.

A megbízót terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is.

Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzése

Elischer&Elischer Kft.  (2000 Szentendre, Bükkös part 74/8.)

Közreműködés egészségügyi ellátás nyújtásában

A megbízó ügyfelei (páciensei)

A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve a születési nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma,

egészségügyi adatok.

A megbízó által annak ügyfelei (páciensei) részére nyújtott szolgáltatások teljesítése (egészségügyi ellátás nyújtása)

Flexi Medical Hungary Kft.

(1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.)

Informatikai rendszer biztosítása

A megbízó ügyfelei (páciensei)

A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve a születési nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatok, egészségügyi

adatok.

A megbízó által annak ügyfelei (páciensei) részére nyújtott szolgáltatások dokumentálása

Jan-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.

(1029 Budapest, Ördögárok u.

83.)

Egészségügyi szolgáltatás (munkavállalók részére)

A megbízó munkavállalói, foglalkoztatottjai

A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve a születési nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), egészségügyi

adatok.

A megbízó munkavállalói (alkalmazottai) részére nyújtott szolgáltatások teljesítése (egészségügyi ellátás nyújtása)

Niro 2007 Bt.

(1032 Budapest, Bécsi út 217.

10. em. 59.)

Informatikai rendszer biztosítása, számítógép- és szerver-karbantartás, rendszergazda feladatai

A megbízó munkavállalói, foglalkoztatottjai, szerződő partnerek (szállítók, vevők). A megbízó ügyfelei (páciensei)

A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve a születési nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatok, egészségügyi

adatok.

A megbízó által annak ügyfelei (páciensei) részére nyújtott szolgáltatások dokumentálása, egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai műveletek, ezek elvégzéséhez szükséges rendszerek, gépek működtetése

 

2. számú melléklet

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

 

 1. 1. Mi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (röviden: EESZT)?

Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és gyógyszertárak csatlakoztak. Itt elérhetővé válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron megőriznie.

A magyar e-egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatás- orientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek. A rendszer szolgáltatásai egyidejűleg leegyszerűsítik az egészségügyi ágazat adminisztratív és adatszolgáltatási folyamatait is, így gyorsítva a betegellátást.

Az EESZT alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között – lévén egészségügyi ellátásról szó – személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes körű biztonságát a legmagasabb, 5-ös szintű védelemmel rendelkező rendszer biztosítja. Az adatok kezelője az EESZT-t működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).

 1. 2. A tájékoztató célja

Az EESZT bevezetése óta a betegellátás módja alapvetően nem változott; Önnek semmi más dolga nincs, mint hogy elmenjen orvosához, ha beteg vagy rutin vizsgálatot, ellenőrzést szeretne ugyanúgy, ahogy azt eddig is tette. Jelen tájékoztató célja az, hogy megismertesse Önnel az ellátás során az egészségügyi intézmény révén az EESZT rendszerébe kerülő adatainak körét.

Amennyiben Ön élni kíván a digitális világ adta lehetőségekkel, jelen tájékoztatóból alkalma nyílik megismerni azt is, hogy miként veheti igénybe az e-egészségügy legújabb szolgáltatásait.

Amennyiben jelen tájékoztatónál szélesebb körű tájékoztatást kíván kapni az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről, kérjük látogasson el a https://e-egeszsegugy.gov.hu információs portálra, ahol az Adatvédelem menüpontra kattintva elolvashatja az EESZT adatkezelési tájékoztatóját, az oldalt böngészve pedig további hasznos információk birtokába juthat az EESZT működésével kapcsolatban.

 1. 3. Az egészségügyi ellátás során az EESZT-ben kezelt személyes adatok köre Az EESZT-be történő adatfeltöltés a betegfelvételtől kezdődik.

Az egészségügyi ellátás során keletkező adatok a következő esetekben és módon kerülnek rögzítésre az EESZT-ben:

 • Eseménykatalógus

A központi eseménykatalógus az Ön egészségügyi ellátására vonatkozó, naprakész adatokat tartalmazza.

A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni.

Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig. Az adatokhoz hozzáférhet:

 • bíróság, Hatóságok (feladatkörükben eljárva)
 • Ön
 • kezelőorvos, háziorvos az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az Ön digitális önrendelkezési beállításainak megfelelően

 

Esemény

Adat

1

Fekvőbeteg- szakellátás megkezdése

 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
 • beutaló orvos azonosítója
 • beutaló orvos munkahelye
 • finanszírozás típusa
 • finanszírozási törzsszám
 • beutaló/iránydiagnózis
 • az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
 • a beteg kezelőorvosának azonosítója
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

2

Fekvőbeteg-szakellátás befejezése

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója
 • a beteg további sorsa*

3

Járóbeteg-szakellátás megkezdése

 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
 • beutaló orvos azonosítója
 • beutaló orvos munkahelye
 • finanszírozás típusa
 • naplósorszám
 • beutaló/iránydiagnózis
 • az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
 • a beteg kezelőorvosának azonosítója
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

4

Járóbeteg-szakellátás befejezése

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója
 • továbbküldés

5

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás megkezdése

 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • az ellátás típusa
 • az ellátás helye
 • az ellátás oka
 • térítési kategória
 • a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén az országos nyilvántartási szám)
 • a beteg kezelőorvosának azonosítója
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

6

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás befejezése

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója
 • továbbküldés
 
7

CT és MR vizsgálat megkezdése

 • azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került
 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • beutaló (megrendelő) orvos
 • beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
 • finanszírozás típusa
 • naplósorszám
 • beutaló/iránydiagnózis
 • az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
 • vizsgálat típusa
8

CT és MR vizsgálat befejezése

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója
 • vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető vizsgálat)

 

 • Jelmagyarázat:

* a „beteg további sorsa” fogalommegfelel azegészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapbóltörténő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak

 • Egészségügyi dokumentumoknyilvántartása

A nyilvántartásának célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek betegeik egészségügyi dokumentumaihoz, a nyilvántartás ezeket a dokumentumokat tartalmazza (pl. ambuláns lap, leletek, zárójelentés, stb.). Az itt szereplő dokumentumok az egészségügyi dokumentációra vonatkozó szabályok szerint és ideig kerülnek megőrzésre.

Az adatokmegőrzési ideje: az Érintetthalálátkövető5 évig. Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az egészségügyiintézmény
 • Ön

1

Zárójelentés

2

Ambuláns lap

3

Általános laboratóriumi ellátás lelete

4

Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete

5

Szövettani és patológiai lelet

6

Egyéb laboratóriumi ellátás lelete

7

CT és MR vizsgálatokról készült lelet

8

Egyéb képalkotó vizsgálat lelete

9

Műtéti leírás

 • eProfil

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza az Ön általános egészségügyi állapotát (aktuális betegségeit, általános egészségügyi adatait) leíró adatokat. A nyilvántartás célja az Ön ellátása érdekében a kezelőorvos számára naprakész és áttekintő jellegű egészségügyiinformációkszolgáltatása.

Az adatokmegőrzési ideje: az Érintetthalálátkövető5 évig. Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az Ön kezelőorvosa vagy háziorvosa

Típus

Adat

 

Figyelmeztetések

allergia

kiváltó tényező allergia leírása

megfigyelés időpontja

 

 

 

Kórtörténet

nem-allergiás figyelmeztetések

rövid leírás részletes leírás

megfigyelés időpontja

védőoltások

védőoltás neve

védettség (betegség) oltás időpontja

oltóanyag azonosítója

 

megoldott, lezárt vagy inaktív problémák

probléma leírása felmerülés időpontja lezárás időpontja megoldás körülményei

 

korábbi műtétek és beavatkozások

beavatkozás leírása beavatkozás időpontja

Jelenlegi problémák

aktuális problémák/ diagnózisok

probléma/diagnózis leírása felmerülés időpontja

 

beültetett eszközök és implantátumok

eszköz és implantátum leírása típus

beültetés időpontja eltávolítás időpontja

 

terápiás javaslatok

terápia típusa javaslat leírása

 

autonómia, fogyatékosság

leírás típus

Gyógyszerelés

aktuális gyógyszerelés

hatóanyag (készítmény) neve erősség

gyógyszerészeti dózisforma beszedendő mennyiség szedés gyakorisága

kezelés hossza kezelés kezdete

Életmód

életmódi tényezők

megfigyelés típusa megfigyelés értéke időtartam

Várandósság

megállapított várandósság

szülés várható időpontja terhesség kimenetele

Diagnosztikai eredmények

vércsoport

vércsoport meghatározás időpontja

 

 1. 4. Hol tekintheti meg az Ön egészségügyi ellátásával kapcsolatban az EESZT-be került adatokat?

Az EESZT Lakossági Portálja a https://www.eeszt.gov.hu internetes honlapon található. Ön a Bejelentkezés gombra kattintva ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után saját, személyre szabott EESZT felhasználói fiókját érheti el. Ennek segítségével egyszerűen megismerheti, és bármikor elérheti, vagy letöltheti az Önnel kapcsolatos, EESZT-be kerülő egészségügyi dokumentumokat és adatokat.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, a következő módokon hozhat létre:

 1. 1. Személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten
 2. 2. Elektronikus úton, amennyiben rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

A Lakossági Portál felületén több, a digitális lehetőségek által kínált EESZT-szolgáltatást is igénybe vehet. Ezek közül néhány:

Az ELLÁTÁSOK fül alatt, az Eseménykatalógusában nyomon követheti az ellátási eseményeit, és az e- Kórtörténetében megtalálja az ellátásai során keletkezett és EESZT-be feltöltött betegdokumentumait.

BEUTALÓK fül alatt lekérdezheti a saját elektronikus beutalóit meghatározott időszakra szűrve, megtekintheti azok adattartalmát, és ki is nyomtathatja azokat.

RECEPTEK fül alatt kérdezheti le az Ön számára felírt elektronikus recepteket, a már kiváltott receptjeinek listáját is, meghatározott időszakra visszamenőleg. Minden recepttartalom elérhető az Ön számára is, azonban ez nem helyettesíti a felírási igazolást, amivel más is kiválthatja az Önnek felírt készítményeket, így az innen kinyomtatott recepttel nem lehet gyógyszert kiváltani. A hagyományos papírreceptjei csak a kiváltott vények között jelennek meg, mert azokat a patika veszi fel a rendszerbe a recept kiváltásakor

Az ÖNRENDELKEZÉSfülalattkérhetértesítést,haÖnnelkapcsolatosadatvagydokumentumkerülmajda rendszerbe. Nyomon követheti, ki és mikor, milyen adatának, dokumentumának megtekintését kérte a rendszertől. Módjában áll rendelkezni is az EESZT-be kerülő adatainak és dokumentumainak hozzáférhetőségéről.

5. Milyen pozitív változásokat hozott az EESZT?

 • Mivelakezelőorvosa megismerhetiazÖn egészségügyi kórtörténetétésavizsgálatieredményeit, pontosabb diagnózist tud meghatározni, és személyre szabott, hatékony kezelést tud előírni.
 • Nem kell több helyen ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezni, és orvosa egyszerűen tud konzultálni bármely korábbikezelőorvosával.
 • Gyorsabb ellátást várhat, mert akár már a háziorvosa lefoglalhat időpontot az e-beutalójához, ha a fogadóintézményerrelehetőséget ad,ígynemkellidőpontértjárniaazellátóintézményeket.
 • Önnekvégre nemkell ateljeskórtörténetét papíralaponőriznie, ésazorvosivizsgálatokra magával cipelnie, az EESZT-hez csatlakozott intézményekben készült új dokumentumai rögzítésre kerülnek a Térben,ahonnanazÖnrendelkezéseinekmegfelelőenelérhetikazokataz Öntkezelőorvosokis.
 • Azadataiegykiemelt,5-ösbiztonságiszintűrendszerbekerülnekésbármikornyomonkövetheti,ki, mikor, mely intézettől ésmely adatát kérdeztele. ALakosságiPortálonmegtudjatekintenia leleteit,CT vagyröntgenfelvételeit,zárójelentéseit,éseztlehetővétehetiazÖntkezelő orvosokszámárais.
 • A jövőben az orvosa által felírt e-receptjeit csupán a személyazonossága igazolásával és TAJ száma megadásával is kiválthatja. A patikában a gyógyszerész láthatja az Önnek felírt készítményeket, olyanokatis,melyeketkorábbanváltottki,vagyelfelejtettkiváltani,így könnyebben tud tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen egy időben, vagy miért ne felejtse el kiváltani egyes készítményeit.
 • A jövő fejlesztése további szolgáltatásokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy minél gyorsabb és biztonságosabb ellátást kaphassanak a betegek.
Ingyenes:
 • Részletes, Személyre Szabott Kezelési Terv
 • Implantátum Konzultáció és Fogászati Kivizsgálás
 • Teljes Panoráma-röntgen
 • Számítógépes Harapás Elemzés
Jelentkezzen ingyenes fogászati konzultációra!

Freesave up to£ 425