Álláspályázatok kezelése

1 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A BENYÚJTOTT ÖNÉLETRAJZOK, ÁLLÁSPÁLYÁZATI ANYAGOK ÉS AZ ABBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL Az Imperial Dental Kft. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a humánerőforrás gazdálkodásához, leendő munkavállalóinak kiválasztásához kapcsolódó tevékenységének megvalósítása céljából folytatott adatkezeléséről az alábbiakban ad részletes tájékoztatást, melyet magára nézve kötelezőnek és követendőnek tart. E tevékenysége során a Társaság jelen tájékoztatóban, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) foglaltak szerint jár el. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei: Imperial Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. B. ép. I. em. képviseli: Dr. Baráth Gábor ügyvezető adószáma: 23063077-2-41 cégjegyzékszáma: 01-09-961576 Az álláspályázatok, önéletrajzok benyújtásának módja: pályázati anyagok, önéletrajzok kizárólag a Társaság e-mail címére elektronikusan, vagy a Társaság székhely címére címzett levélben, papír alapon, postai úton továbbíthatók. Az ettől eltérő módon történő továbbítás esetén az érintett álláspályázatát, önéletrajzát a Társaság a pályázati, kiválasztási eljárásban nem veszi figyelembe. A személyes adatok kezelésének célja: a Társasághoz érkezett álláspályázatok, önéletrajzok megismerése és értékelése, az álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők és álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, kapcsolattartás, személyes interjúk szervezése. Ha a Társaság a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés jogalapja: a.) az álláspályázatok, önéletrajzok fenti módon történő megérkezése és az érintett b.) pont szerinti hozzájárulásának megadása közötti időtartamban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján a Társaság jogos érdeke; b.) az a.) ponton kívüli esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag az érintett, jelen – részletes – tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával ad meg és a Társaság számára személyesen a Társaság székhelyén vagy postai úton, illetve szkennelt formában, elektronikus úton az társaság e-mail címre juttat el. A Társaság jogos érdeke, hogy tevékenységének végzéséhez megfelelő humán erőforrás álljon rendelkezésére, így érdekében áll az is, hogy a munkaerő piacon állást kereső, a Társaságnál jelentkező 2 személyekkel felvegye a kapcsolatot az általuk megadott elérhetőségükön. Az a.) pont szerinti adatkezelés nem korlátozza aránytalanul a pályázók, álláskeresők személyiségi jogait, tekintettel arra, hogy annak célja kizárólag a pályázóval történő kapcsolatfelvétel. Az érintettek jogaira nézve megfelelő garanciát tartalmaz az, hogy személyes adataikat csak a Társaság arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, továbbá az érintett hozzájárulásának hiányában a rendelkezésére álló személyes adatok a lent meghatározott időn belül törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonásának lehetősége: az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Társasághoz eljuttatott írásos nyilatkozatában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A kezelt személyes adatok köre: az önéletrajzban/álláspályázatban szereplő személyes adatok, valamint a kiválasztási eljárás során a pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a pályázók által benyújtott személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat megadásáig kizárólag a Társaság munkavállalói, ezt követően csak a Társaság a pályázati/ kiválasztási eljárásban résztvevő munkavállalói és tisztségviselői ismerhetik meg. A Társaság a beérkező álláspályázatokat, önéletrajzokat a jelen tájékoztatóban foglalt kivételeken túl harmadik fél részére sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást kizárólag az érintett számára és kérésére nyújt. A Társaság a beérkezett pályázatokat kizárólag bíróság, nyomozó- vagy más hatóság kérésére, azok hivatalos megkeresése esetén, a megkeresés pontos céljának, valamint az igényelt adatok körének részletes meghatározása esetén adja át. A személyes adatok tárolásának és az adatkezelésnek az időtartama: 3 hónap. A Társaság a pályázó személyes adatait hozzájárulásának megadásáról szóló felhívásban meghatározott határidőt (15 nap), illetve a pályázati eljárás lezárását követő 8 napon belül törli, kivéve ha a pályázó személyes adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről, megüresedett pozíciókról tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. Amennyiben a pályázó a személyes adatai további kezeléséhez hozzájárul, a személyes adatokat a Társaság 3 hónapig kezelheti kizárólag a fent meghatározott célból. A pályázat, önéletrajz benyújtásától számított 3 hónap elteltét követőn a beadott önéletrajz/pályázati anyag megsemmisítésre, személyes adat törlésre kerül. Amennyiben a hozzájárulását visszavonja a pályázó, akkor a hozzájárulás visszavonását követően a Társaság nyilvántartásaiból haladéktalanul törlésre kerülnek a fenti személyes adatai, valamint önéletrajza, pályázati anyaga megsemmisítésre kerül. Amennyiben a pályázóval munkaszerződés vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt keletkeztető szerződés kerül megkötésre, a személyes adatok további kezeléséről a Társaság a munkavállaló/megbízott részére a jogviszony létrehozásakor külön adatkezelési tájékoztatást nyújt és az adatok kezelése az abban foglalt feltételek szerint folytatódhat. Az érintett (pályázó) adatkezeléssel összefüggő jogai: Az érintett pályázó jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kapni. A pályázó kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban vane, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. A Társaság az érintett kérelmére az adatkezelést képező személyes adatok másolatát 3 is az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett ezen kívül kérheti a személyes adatai helyesbítését, kiegészítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A Társaság az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll: - a személyes adatokra a Társaságnak már nincs szüksége a fentiekben meghatározott célokhoz, vagy lejárt az adatkezelés időtartama; - az érintett visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását; - ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen; - ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; - ha a személyes adatokat valamely uniós vagy hazai jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az érintett kérelmére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Társaságnak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez. Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán, hanem közérdekű, vagy közhatalmi tevékenység végzése érdekében fennálló szükségességen alapszik, vagy az adatkezelés a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik vállalkozásnak, szervezetnek, személynek. Az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett e körben azt is kérheti, hogy közvetlenül a Társaság továbbítsa a személyes adatait. Az érintett a Társaság – mint adatkezelő – működésével, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat a fentiekben jelzett központi elektronikus levélcímen keresztül. A Társaság az érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága esetén intézkedést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ha a Társaság az érintett kérelmére nem tesz intézkedést, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről. A felügyeleti hatósághoz fordulás, valamint a bírói jogérvényesítés lehetősége: Az érintett (pályázó) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, amennyiben az adatkezeléssel vagyoni kárt szenvedett vagy személyiségi jogsérelem érte, az elszenvedett kárért, illetve sérelemért az adatkezelőtől kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet. 2018. május 25-től károkozás hiányában is bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő ellen, amennyiben úgy véli, hogy az adatainak kezelése jogszerűtlen volt, és kérheti a jogellenes adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítását és jogai érvényesülésének biztosítását. 4 A fentieken kívül, amennyiben az érintett – a Társaság írásbeli megkeresését követően – úgy véli, hogy a Társaság tevékenységével vagy mulasztásával az adatainak kezelésével összefüggésben jogsértést követett el, úgy hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH) panasza kivizsgálása érdekében. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www. naih.hu, Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul és nem is szerződés kötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: ebben az esetben az érintett nem vesz részt a Társaság pályázati, kiválasztási eljárásában. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatal nem valósul meg. Adatbiztonsági intézkedések: A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek. A Társaság a tárolt adatokat védi az illetéktelen hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen. Az önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Társaság saját hatáskörben az alábbiak szerint gondoskodik: • a megküldött álláspályázatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá, valamint • a hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi, továbbá • a megtett védelmi intézkedéseket a hatékonyság és a biztonság érdekében folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja. Budapest, 2019.12.31. Imperial Dental Kft.

Ingyenes:
  • Részletes, Személyre Szabott Kezelési Terv
  • Implantátum Konzultáció és Fogászati Kivizsgálás
  • Teljes Panoráma-röntgen
  • Számítógépes Harapás Elemzés
Jelentkezzen ingyenes fogászati konzultációra!

Freesave up to£ 425